Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

BIBLIOGRAFIE (ČESKÝCH) (PŘEKLADŮ) (FILOSOFICKÝCH DĚL)

Několik úvodních poznámek k této bibliografii, zvláště k její struktuře a obsahu, je zde. Poznámky drobnější a neroztříděné jsou zde.

Schéma bibliografie: Seznamy | POZDNÍ ANTIKA | PATRISTIKA | RANÝ STŘEDOVĚK | SCHOLASTIKA | PoznámkyPoznámky

Jména autorů
Jména autorů uvádím většinou v počeštěné podobě (pokud neexistuje, vytvářím ji sám), často také v podobě, pod kterou jsou v češtině vydávány překlady jejich spisů (viz tento materiál z nakladatelství OIKOYMENH). Pod touto podobou autorova jména uvádím dále (1) jeho latinskou podobu a (2) podobu, kterou má v anglické odborné literatuře. Je-li autor původem (nebo spíš jazykem) Řek, je (1) označením, které mu dali latiníci. Je-li autor římský občan, pak hl. jméno je to, podle kterého ho lze identifikovat např. ve slovnících a (1) je plná verze jeho občanského jména. Výjimku zde pak tvoří Arabové (resp. arabsky píšící autoři) - zde je hl. jménem jeho v Evropě obvyklá, latinizovaná forma. K tomu přidávám (1) plnou verzi autorova původního arabského jména v české transkribci a (2) tu anglickou verzi (resp. tu s angl. transkribcí). Aktualizuji to časem, takže to zatím u mnoho autorů není...
Co se týče řazení autorů podle století (jak je uvedeno v seznamu autorů podle staletí), orientuji se především podle BA.

Názvy děl
Jednotlivá díla nazývám jejich originálním názvem (latinským nebo řeckým). U řeckých píši název v alfabetě, možná to ale změním, protože některé prohlížeče nejsou některá písmena s přízvuky schopny zobrazit. Pod nadpis pak přidávám (1) český překlad titulu, (2) latinský název (pouze u děl řeckého nebo arabského původu uváděného v pův. jazyce) a (3) zkratku, pod kt. se toto díla má citovat.
Ad (1): Český název díla uvádím podle některého překladu do češtiny, není-li, doplňuji překlad názvu podle některého slovníku (Slovník antické kultury, Filosofický slovník apod.), nebo překládám sám.
Ad (2): Tuto zkratku lze nalézt zde (spíše antická díla), resp. v edičních zásadách z OIKOYMENH.


Dále...

Personálie každého autora nejsou vyčerpávající, nejsou také všeobsahující; pouze náznakové. Cituji-li, činím tak harvardskou citací, přičemž po kliknutí na ni se zobrazí okno s použitou literaturou. Příklad:

ZKRATKY na této stránce - BA je Bibliotheca AUGUSTANA, LL je The Latin Library, DCO je Documenta Catholica Omnia (všechny zkratky označují internetové knihovny obsahující originální texty). Zkratkami dále odkazuji na internetové encyklopedie: SEP znamená Stanford Encyclopedie of Philosophy (anglická internetová encyklopedie filosofie). Zkratky, kterými cituji edice, jsou uvedeny u popisu virtuálních knihoven a edic v oddíle Miscellanea.

Za upozornění na internetovou knihovnu DCO děkuji prof. Janu Sokolovi.

Způsob, kterým cituji české překlady jednotlivých spisků je (měl by být) v souladu se současnou citační normou.