Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

BIBLIOGRAFIE (ČESKÝCH) (PŘEKLADŮ) (FILOSOFICKÝCH DĚL)


Schéma bibliografie: Seznamy | POZDNÍ ANTIKA | PATRISTIKA | RANÝ STŘEDOVĚK | SCHOLASTIKA | Poznámky


PATRISTIKA

LATINSKÁ PATRISTIKA

>>>

Tertullianus

Personálie:
  (* asi 160  † asi 220)  Zajímavá postava rané patristiky, apologeta křesťanství. Zuřivý obhájce  křesťanství a kritik pohanství i pohanské filosofie. Ze života není moc známo. Křesťan, pak se dal k sektě montanistů, kolem něj se později vytvořila sekta tzv. tertullianistů.

Spisy:
 • Ad martyras
  • lat. - třeba na LL. Text přirozeně také u Migneho - PL 1, sl. 619-628A. Lat. text je dostupný na DCO (jako pdf).
  • čes. - český překlad Povzbuzení mučedníkům od Petra Kitzlera je dostupný na serveru iLiteratura.
 • De spectaculis
  • lat. - na LL i na BA.
  • čes. - TERTULLIANUS. O hrách. Praha: OIKOYMENH, 2004. Moderní vydání, rozsáhlá předmluva, originální text, překlad Petra Kitzlera. Zajímavá je také velmi rozsáhlá výběrová bibliografie (s. 225-265), která vypisuje seznam Tertullianových děl, jejich moderní edice i sekundární literaturu.
Internet:    Český profil Tertulliana jako autora je na serveru iLiteratura. V angličtině existuje výborný web Rogera Pearse - The Tertullian Project. Zde originály i anglické překlady všech Tertullianových děl.
 


Augustin

Personálie:
  (*354  †430) Patrně jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších filosofů a theologů nejen ve středověku. Spjat se severoafrickým prostředím (narodil se v Tagaste, studoval v Kartágu, ve zralém věku se stal biskupem v městě Hippo Regius). Jeho život je bohatý na různé příhody (i nesvaté) - zplození syna Adeodata s neznámou ženou, manichejci, skeptická i novoplatónská filosofie; poté spočinutí v křesťanství - a stává se předmětem jeho neustálé reflexe. Autor mnoha spisů zásadních (nejen) pro středověkou filosofii.

Spisy:
 • Confessiones
  • lat. - na LL i na BA (zde také odkazy na další lat. edice dostupné na internetu). Zajímavá je také tato edice Jamese J. O'Donnella s jeho komentáři.
  • čes. - AUGUSTIN. Vyznání. Praha: Kalich, 20066. Reprint starého překladu Mikuláše Levého z dvacátých let, kt. k novému vydání připravili Lenka Karfíková a Václav Ventura. V knize je také uveden seznam všech Augustinových děl s odpovídajícími roky vzniku a hlavní Augustinova životopisná data. Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty uvádí, že se chystá nový překlad tohoto stěžejního díla.
 • Contra Academicos
  • lat. - lze nalézt zde.
  • slov. - překlad spisu (3 knihy) in: HRUŠOVSKÝ, I. (ed.) Antológia z diel filozofov. Zv. 3, Patristika a scholastika, Bratislava: Pravda, 1975, s. 39-91. Přeložil editor.
 • Contra Felicem Manicheum
  • (Proti Felikovi)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 83-123. Přeložil Radislav Hošek. Kniha také obsahuje několik překladatelových studií (Augustinova Afrika, Augustin básník, Filozofické dědictví Řecka a nové výklady Boha, Náboženství římské Afriky, Manichejci a Augustin a Augustinova démonologie), malý slovníček vybraných jmen a výrazů a chronologický soupis událostí Augustinova života, jakož i událostí jemu současných.
 • De beata vita
  • lat. - lze nalézt zde.
  • slov. - překlad spisu in: HRUŠOVSKÝ, I. (ed.) Antológia z diel filozofov. Zv. 3, Patristika a scholastika, Bratislava: Pravda, 1975, s. 93-109. Přeložil editor.
 • De bono coniugali
  • (O dobru manželském)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 264-293. Přeložil Radislav Hošek. Pro soupis dalšího obsahu knihy viz pozn. u spisu Contra Felicem.
 • De civitate Dei
  • (O obci Boží)
  • Pozn. - Augustinův obří polythematický spis - lze zde nalézt množství témat od apologetiky, přes politologii či antickou filosofii až po kritiku apuleiovské démonologie.
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. O obci Boží. Praha: Karolinum, 2007. Přeložila Julie Nováková.
 • De dialectica
  • Pozn. - tento krátký spisek je jedním z Augustinových pojednání dotýkajících se filosofie jazyka. Dříve se soudilo, že v podstatě odráží stoické logické teorie. Tato představa byla ovšem narušena dalším výzkumem, který ukázal, že v textu jsou rozpoznatelné peripatetické vlivy. Tento text nebyl mimochodem ve středověku příliš čten (přímo na něj odkazují pouze Roger Bacon ve spise De signis a Jindřich z Gentu). Další odkazy zde:
  • lat. - na LL, také zde.
  • angl. - dostupné zde.
 • De diversis quaestionibus LXXXIII
  • lat. - lze nalézt zde.
  • čes. - spis není celý přeložen do češtiny, dostupná je pouze 46. kap (O idejích), a to in: SOUSEDÍK, S. (ed.) Texty k studiu dějin středověké filosofie. Praha: Karolinum, 1994, s. 7-9. Přeložil Martin Cajthaml.
 • De divinatione daemonum
  • (O věštění démonů)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 294-305. Přeložil Radislav Hošek. Pro soupis dalšího obsahu knihy viz pozn. u spisu Contra Felicem.
 • De doctrina christiana
  • Pozn. - jedno z Augustinových děl, ve kterém se mimo jiné probírá problematika znaku. O středověcé sémiotice pojednává tento článek na SEP.
  • lat. - originál dostupný na těchto italských stránkách věnovaných Augustinovi.
  • čes. - AURELIUS AUGUSTINUS. Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2004. Překlad Jany Nechutové. Obsahuje asi 30 stránkový úvod překladatelky k tomuto dílu.
 • De libero arbitrio
  • (O svobodném rozhodování)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 124-251. Přeložil Radislav Hošek. Pro soupis dalšího obsahu knihy viz pozn. u spisu Contra Felicem.
 • De magistro
  • Pozn.: V tomto spise, který má formu dialogu mezi Augustinem a jeho synem Adeodatem, rozvádí filosof osobitou filosofii jazyka. Český sémiotik Petr Osolsobě zde spatřuje také koncepci teorie znaku a sémiotiky založenou na ostenzi.
  • lat. - originál na BA.
  • čes. - český překlad tohoto dialogického díla in: SVOBODA, K. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Praha: Karolinum, 2000, s. 239-278. Přeložil Petr Osolsobě. Kniha mimoto obsahuje studii Svobody o estetice Augustinově.
 • De ordine
  • lat. - originál zde.
  • čes. - český překlad tohoto dialogického díla in: SVOBODA, K. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Praha: Karolinum, 2000, s. 179-238. Přeložil Petr Osolsobě.
 • De Trinitate
  • (O Trojici)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - prý existuje překlad tohoto rozsáhlého Augustinova spisu, který byl nalezen v pozůstalosti Radislava Hoška. Překlad je však dosud v rukopise.
 • De vera religione
  • lat. - na augustinus.it; na Google Books je také dostupný 3. sv. kompletní edice díla Augustinova, kde je spis obsažen - Sancti Aurelii Augustini Opera omnia, t. III, Paris, 1841, s. 121-172.
  • slov. - překlad spisu in: HRUŠOVSKÝ, I. (ed.) Antológia z diel filozofov. Zv. 3, Patristika a scholastika, Bratislava: Pravda, 1975, s. 111-159. Přeložil editor.
 • Epistulae
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - Augustin je autorem asi tří set dopisů rozličného tématu. V knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000. jsou přeloženy následující:
   •    3 - Augustin Nebridiovi, s. 79-82.
   • 133 - Augustin Marcellinovi, s. 306-308.
   • 194 - Dopis o milosti Boží, s. 309-330.
   (Pro soupis dalšího obsahu knihy viz pozn. u spisu Contra Felicem.)
 • Psalmus contra partem Donati
  • (Žalm proti donatovcům)
  • lat. - na augustinus.it.
  • čes. - překlad spisu je v knize AURELIUS AUGUSTINUS. Říman - člověk - světec. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 252-261. Přeložil Radislav Hošek. Pro soupis dalšího obsahu knihy viz pozn. u spisu Contra Felicem.
Internet:    Mnoho informací o Augustinovi a mnohé obsáhlé články probírající různá témata týkající se jej lze najít na tomto webu, který spravuje Marcel Černý pod patronací augustiniánského řádu v Praze.
Anglické stránky věnované Augustinovi od O'Donnella, klasického filologa. I Italové udělali Augustinovi stránky - jako jazyk zde můžete zvolit mj. angličtinu, jsou zde všechny představitelné Augustinovy spisy v originále (sem také odkazuji, není-li dílo ani na BA, ani na LL), či jiné lahůdky (jako např. ikonograficky fundovaný seznam Augustinových vyobrazení). (Pozn.: Tento server bývá bohužel často přetížený.)