Licence Creative Commons
© 2009-2011 Lukáš Lička - podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika.BIBLIOTHECA.wz.cz


K poslední aktualizace této stránky došlo .

BIBLIOGRAFIE (ČESKÝCH) (PŘEKLADŮ) (FILOSOFICKÝCH DĚL)

Této nesourodé sekci je těžké dát nějaký shrnující a vše vyjadřující adekvátní nadpis. Všechna uzávorkovaná slova jsou fakultativní, mohou se libovolně kombinovat (tj. nejen permutovat), a vždy vytvoří nadpis, který bude vystihovat přinejmenším určitý rys této bibliografie.

Toto je úvodní stránka bibliografie. Lze zde nalézt několik obecných poznámek k její struktuře a obsahu (poznámky drobnější a neroztříděné [použité zkratky, zdroje, etc.] jsou umístěny samostatně v části Poznámky). Veledůležitou částí je také rozcestník této sekce, tedy velký seznam seznamů, Ariadnina nit tohoto bludiště.
Jádrem stránek je (nebo byla?) - jak již bylo řečeno - bibliografie. Zde je několik úvodních poznámek k ní:

Tato bibliografie primárně obsahuje texty primární. (Co se týče sekundární literatury, několik bibliografií lze nalézt v malé sekci Bibliografie v oddíle Miscellanea.) Tématicky se jedná o texty filosofické, nicméně nikoliv výhradně (mohou se zde objevit i texty theologické, odborné či naučné [ty jsou mi zvláště sympatické], historiografické, hermetické [těch zase tak moc není - a zde vůbec žádné] i literární apod.). Časově by vznik textu měl spadat do období pozdní antiky, patristiky, raného středověku či scholastiky (tedy přibližně od 1. do 15. stol.). (Uvažuji i o rozšíření oběma směry - do antiky zvláště o texty logické povahy a do renesance).

Bibliografie je rozdělena do 4 období - pozdní antika, patristika, raný středověk, scholastika. Tato periodizace není úplně obvyklá, nicméně myslím, že je alespoň částečně vhodná - především pro dějiny filosofie (nicméně třeba co se týče dějin medicíny, poněkud pokulhává; uvažuji o její změně).

V oddíle pozdní antika shromažďuji informace k autorům působícím od 1. do 5. stol., které lze přiřadit ještě k antice a římské literatuře. Narozdíl od těchto "pohanů" (nebo přímých dědiců antiky, jak je libo) jsou v sekci patristika pouze křesťanští autoři, kteří získali titul církevní Otcové (patres), a to jak západní latiníci, tak východní řečtináři. Nejdiskutabilnější historiografickou kategorií je pak raný středověk - ačkoliv se v žádné literatuře o periodizaci toto období neobjevuje, jeví se mi velmi praktické pro autory, kteří už nejsou patrističtí, ale rozhodně ještě nepatří ke scholastice. Jsou zde tedy lat. myslitelé 6.-11. století, od století Boethia po století Anselma, který je nazýván jako "otec scholastiky". Dále jsou zde autoři, kteří na latinském Západě alespoň časově spadají do tohoto období (např. Konstantin Afričan). Scholastika pak zahrnuje latinské myslitele 12.-15. stol. a filosofy arabského světa.

Bibliografie s vytyčenými parametry přirozeně je (a nutně musí být) pouze výběrová, chybí mnoho důležitých autorů i význačných děl. Nicméně ji stále postupně rozšiřuji.

Odkazuji na zdroje (knihy, časopisy, internet), kde jsou odpovídající texty buď zcela, nebo zlomkovitě přeloženy do češtiny (resp. slovenštiny). Není-li spisek přeložen do češtiny, uvádím u některých textů odkaz na překlad anglický, zvlášť je-li mi dostupný, ať už proto, že je online, nebo proto, že jsem jej získal skrze meziknohovní výpůjčku. Odkazuji-li někdy na text, který jsem neměl v ruce, ale mám vážné důvody domnívat se, že vskutku existuje, protože na něj všichni odkazují (což je velmi bláhová myšlenka, ale to sem teď nepatří), objeví se u něj tento malý obrázek: Přirozeně také uvádím odkaz na latinský (či řecký) originál, který je u většiny spisů dostupný ve virtuálních knihovnách. (Pro blizší informace o nich viz stejnojmenný oddíl v sekci Miscellanea).

Další důležité informace k této bibliografii jsou v poznámkách.
Seznam autorů podle abecedy či podle století. Dále je zde struktura této bibliografie a seznam autorů a děl podle témat (další témata jsou v oddíle Miscellanea).


Abecední seznam autorů:

A: Abélard; Adam Wodeham; Adelard z Bathu; Aegidius Romanus; Albert Saský; Albert Veliký; Alfred ze Sareshelu; Anselm; Apuleius; Arnauld z Villanovy; Augustin; Avicenna;
B: Beda Ctihodný; Bernard Silvestris; Boëthius; pseudo-Boëthius; Boethius z Dácie; Bonaventura;
D: Donatus, Aelius; Dominik Gundissalinus;
G: Galénos; Gellius, Aulus; Gerard z Cremony; Godefridus de Fontibus; Guy de Chauliac;
H: Hugo ze Svatého Viktora;
I: Isidor ze Sevilly;
J: Jan Buridan; Jan Duns Scotus; Jan Holandský; Jan Hus; Jan ze Salisbury; Jan Scotus Eriugena; Jenek Václavův z Prahy; Jeroným Pražský; Jindřich z Langensteinu; Jindřich z Mondeville; Jindřich Totting z Oyty;
K: Konstantin Afričan;
L: Lambert z Auxerre;
M: Macrobius; Marius Victorinus; Marsilius z Inghenu; Martianus Capella; Mikuláš z Autrecourtu; Mikuláš z Oresme; Mondino de Liuzzi;
P: Pavel Benátský; Petr z Abana; Petr z Ailly; Petr Auriol; Petr Damián; Petr Helias; Petr Lombardský; Petr Španělský; Plinius Starší; Plótínos; Porfyrios; Priscianus; Proklos;
R: Richard Billingham; Richard Kilvington; Robert Grosseteste; Robert Kilwardby; Roger Bacon; Roger Swyneshed;
S: Sextos Empeirikos;
T: Tertullianus; Tomáš Akvinský; Tomáš Bradwardine; Tomáš z Cantimpré; Tomáš z Erfurtu; Trotula ze Salerna;
V: Vilém Heytesbury; Vilém Ockham; Vilém z Conches; Vilém Crathorn; Vilém ze Sherwoodu; Vojtěch Raňkův z Ježova;
W: Walahfrid Strabo; Walter Burley; Walter Chatton; Witelo.

Položky označené tučně obsahují více informací než ostatní. Odkaz na tyto autory jsem také přidal na českou Wikipedii.


Autoři podle století:


Struktura bibliografie:


Témata:
  • Encyklopedie - viz seznam v tématu Encyklopedie v Miscellaneích.


  • Pohanská vzepětí - Filostratos; Iamblichos; Julian Apostata; Symmachos; Macrobius.


  • Pedagogika a didaktika - Augustin - De doctrina christiana, De magistro; Cassiodorus - Institutiones divinarum et saecularium lectionum; Alcuin - Disputatio de vera philosophia; Hrabanus Maurus - De institutione clericorum; Hugo ze Sv. Viktora - Didascalion seu De studio legendi.

    • Poznámka: Tento seznam byl převzat ze studie Jany Nechutové Vzdělanost a křesťanské učení obsažené v knize AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost. Praha: Vyšehrad, 2004.


  • Sémiotika - viz seznam u sémiotiky v tématu Teorie a dějiny vědy ve středověku v oddíle Miscellanea.


  • Spor o univerzálie - Porfyrius - Isagoge; Boëthius - In Porphyrium commentaria maiora (?); Roscelinus; Abélard - Dialectica; Jan ze Salisbury - Metalogicon; Jan Duns Scotus - Quaestiones in Librum Porphyrii Isagoge; Walter Burley - De universalibus; Vilém Ockham - Summa logicae, Ordinatio.
  • Svobodná umění - Martianus Capella; Boëthius; Cassiodorus; Isidor ze Sevilly - Etymologiae I-III; ...; Honorius z Autunu - De exsilio et patria animae (také známo pod názvem De artibus)